2019-03-23 Welcome guest,  Sign In  |  Sign Up
Chin. Opt. Lett.
 Home  List of Issues  Current Issue[No. 03, Vol. 17, 2019]
Ultra-compact four-lane hybrid-integrated ROSA based on three-dimensional microwave circuit design      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2019, 17(03): pp.030401
 • Zeping Zhao, Jiaojiao Wang, Xueyan Han, Zhike Zhang, and Jianguo Liu
 •  


  Grating coupler efficiency enhancement by double layer interference      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2019, 17(03): pp.030501
 • Huashan Yang, Fuling Zhang, Lemeng Leng, Zhaobang Zeng, Yue Shao, Hui Zhang, Nan Yang, and Xiangning Chen
 •  


  Photonic microwave filters with ultra-high noise rejection [Invited]      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2019, 17(03): pp.030601
 • Xihua Zou, Peixuan Li, Wei Pan, and Lianshan Yan
 •  


  2080 nm long-wavelength, high-power dissipative soliton resonance in a dumbbell-shaped thulium-doped fiber laser      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2019, 17(03): pp.030602
 • Hua Wang, Tuanjie Du, Yanhong Li, Jinhai Zou, Kaijie Wang, Fuyong Zheng, Junfeng Fu, Jihai Yang, Hongyan Fu, and Zhengqian Luo
 •  


  Polarization de-multiplexing using a modified Kalman filter in CO-OFDM transmissions      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2019, 17(03): pp.030603
 • Yang Jiang, Xingwen Yi, Shaohua Hu, Xiatao Huang, Wei Tang, Wenjing Zhou, Xinning Huang, Jing Zhang, and Kun Qiu
 •  


  Visible light positioning: moving from 2D planes to 3D spaces [Invited]      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2019, 17(03): pp.030604
 • E. W. Lam, T. D. C. Little
 •  


  An improved long-term correlation tracking method with occlusion handling      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2019, 17(03): pp.031001
 • Junhao Zhao, Gang Xiao, Xingchen Zhang, and D. P. Bavirisetti
 •  


  Wide-range optical sensors based on a single ring resonator with polarization multiplexing      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2019, 17(03): pp.031301
 • Yongheng Yue, Huihui Zhu, Ziwei Cao, Jianjun He, and Mingyu Li
 •  


  Non-isothermal bleaching of Yb–Li co-doped silica fibers      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2019, 17(03): pp.031401
 • Miao Li, Gui Chen, Jinyong Leng, Jinbao Chen, and Jinyan Li
 •  


  1 kHz single-frequency, injection-seeded Er:YAG laser with an optical feedback      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2019, 17(03): pp.031402
 • Yixuan Zhang, Chunqing Gao, Qing Wang, Quanxin Na, Meng Zhang, Mingwei Gao, and Shuai Huang
 •  


  Laser-induced defects in optical multilayer coatings by the spatial resolved method      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2019, 17(03): pp.031403
 • Chong Shan, Yuanan Zhao, Yanqi Gao, Xiaohui Zhao, Guohang Hu, Weixin Ma, and Jianda Shao
 •  


  Observation of spectral modulation coupled with broadband transverse-mode-locking in an Yb:CALGO frequency-degenerate cavity      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2019, 17(03): pp.031404
 • Yijie Shen, Zhensong Wan, Xing Fu, and Mali Gong
 •  


  Effect of 1070 nm laser intensity on parameters of In0.3Ga0.7As solar cell      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2019, 17(03): pp.031601
 • Guangji Li, Hongchao Zhang, Chengmin Wang, Yunxiang Pan, Jian Lu, and Dayong Zhou
 •  


  Absorption saturation measurement using the tapered optical nanofiber in a hot cesium vapor      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2019, 17(03): pp.031901
 • Zixuan Song, Xingyu Yue, Yu Luo, Haodong Li, and Yanting Zhao
 •  


  Enhanced nonlinearity for filamentation in gold-nanoparticle-doped water      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2019, 17(03): pp.032601
 • Shuai Yuan, Lirong Wang, Fengjiang Liu, Fengquan Zhou, Min Li, Hui Xu, Yuan Nie, Junyi Nan, and Heping Zeng
 •  


  Space–time cloaks through birefringent Goos–H?nchen shifts      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2019, 17(03): pp.032701
 • Humayun Khan, Muhammad Haneef, and Bakhtawar
 •  


  Enhancing coupling coefficient in a hybrid nanotoroid–nanowire system      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2019, 17(03): pp.032702
 • Qi Zhang, Juanjuan Ren, Xueke Duan, He Hao, Qihuang Gong, and Ying Gu
 •  


  An ORMOSIL porous double-layer broadband antireflective coating      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2019, 17(03): pp.033101
 • Huai Xiong, Yongxing Tang, Lili Hu, and Haiyuan Li
 •  
    Select All        Save selected articles as
  Copyright©2018 Chinese Optics Letters 沪ICP备15018463号-7 公安备案沪公网安备 31011402005522号