2018-10-19 Welcome guest,  Sign In  |  Sign Up
Chin. Opt. Lett.
 Home  List of Issues  Author [Bin Zhu's] Artilcles ListLaser wakefield electron acceleration for \gamma-ray radiography application      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2012, 10(06): pp.063501
 • Yuchi Wu, Zongqing Zhao, Bin Zhu, Kegong Dong, Xianlun Wen, Yingling He, Yuqiu Gu, Baohan Zhang
 •  
  Calibration and Monte Carlo simulation of a single-photon counting charge-coupled device for single-shot X-ray spectrum measurements      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2013, 11(11): pp.110401
 • Yonghong Yan, Lai Wei, Xianlun Wen, Yuchi Wu, Zongqing Zhao, Bo Zhang, Bin Zhu, Wei Hong, Leifeng Cao, Zeen Yao, Yuqiu Gu
 •  
  Radiography of a Kα X-ray source generated through ultrahigh picosecond laser–nanostructure target interaction      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2015, 13(03): pp.031001
 • Jian Wang, Zongqing Zhao, Weihua He, Bin Zhu, Kegong Dong, Yuchi Wu, Tiankui Zhang, Gao Niu, Kainan Zhou, Na Xie, Weimin Zhou, Yuqiu Gu
 •  
  Harmonic generation at air–soil interface by femtosecond laser filament      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2017, 15(06): pp.061902
 • Na Chen, Yaoxiang Liu, Tiejun Wang, Zhongbin Zhu, Haiyi Sun, Xiaona Yan, Yunhua Xia, Jinhua Xia, Juan Du, Jiansheng Liu, and Yuxin Leng
 •  
  Polarization-gated filament-induced remote breakdown spectroscopy      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2018, 16(03): pp.033201
 • Hao Guo, Zhongbin Zhu, Tiejun Wang, Na Chen, Yaoxiang Liu, Jianhao Zhang, Haiyi Sun, Jiansheng Liu, and Ruxin Li
 •  
  Round-trip imaging through scattering media based on optical transmission matrix      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2018, 16(04): pp.041102
 • Bin Zhuang, Chengfang Xu, Yi Geng, Guangzhi Zhao, Hui Chen, Zhengquan He, Zhaoxin Wu, and Liyong Ren
 •  
  Sub-picosecond chirped laser pulse-induced airflow and water condensation in a cloud chamber      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2018, 16(06): pp.061403
 • Haiyi Sun, Yonghong Liu, Jiansheng Liu, Jingjing Ju, Cheng Wang, Xingkai Hu, Zhongbin Zhu, Yaoxiang Liu, Tiejun Wang, See Leang Chin, Ruxin Li, and Zhizhan Xu
 •  
  Polarization-dependent femtosecond laser filamentation in air      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2018, 16(07): pp.073201
 • Zhongbin Zhu, Tie-Jun Wang, Yaoxiang Liu, Na Chen, Huifang Zhang, Haiyi Sun, Hao Guo, Jianhao Zhang, Xuan Zhang, Gengyu Li, Candong Liu, Zhinan Zeng, Jiansheng Liu, See Leang Chin, Ruxin Li, and Zhizhan Xu
 •  
  Pages:1 
    Select All        Save selected articles as
  Copyright©2018 Chinese Optics Letters 沪ICP备05015387