2019-02-17 Welcome guest,  Sign In  |  Sign Up
Chin. Opt. Lett.
 Home  List of Issues  Author [Jun Zhou's] Artilcles ListRaman lidar measurements of tropospheric water vapor over Hefei      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2003, 01(07): pp.373-373-
 • Yonghua Wu, Huanling Hu, Shunxing Hu, Jun Zhou
 •  
  A new differential absorption lidar for NO2 measurements using Raman-shifted technique      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2003, 01(08): pp.435-435-
 • Shunxing Hu, Huanling Hu, Yinchao Zhang, Jun Zhou, Guming Yue, Kun Tan, Yufeng Ji, Ben Xu
 •  
  Disparity estimation and occlusion detection in aerial scenes based on the relationship between phase-based and area-based stereo      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2003, 01(08): pp.494-494-
 • Yi Xu, Jun Zhou, Yuanhua Zhou
 •  
  50-watt ytterbium-doped double-clad fiber laser      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2003, 01(10): pp.559-559-
 • Qihong Lou, Jun Zhou, Jianqiang Zhu, Zhonglin Wu, Lingfeng Kong, Jingxing Dong, Zhenhuan Ye, Yunrong Wei, Zhijiang Wang
 •  
  Power amplifier for 1064 nm using Yb3+-doped double-clad fiber      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2004, 02(02): pp.98-98-
 • Lingfeng Kong, Qihong Lou, Jun Zhou, Zhonglin Wu, Jingxing Dong, Yunrong Wei, Jianqiang Zhu, Zhijiang Wang
 •  
  All solid-state, injection-seeded Ti:sapphire ring laser      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2005, 03(02): pp.92-92-
 • Ting Yu, Weibiao Chen, Jun Zhou, Jinzi Bi, Junwen Cui
 •  
  A 110-W fiber laser with homemade double-clad fiber      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2005, 03(06): pp.345-345-
 • Dong Xue, Qihong Lou, Jun Zhou, Lingfeng Kong, Jinyan Li, Shiyu Li
 •  
  Progressive refinement for robust image registration      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2005, 03(07): pp.392-392-
 • Li Song, Yuanhua Zhou, Jun Zhou
 •  
  Diode pumped injection seeded Nd:YAG laser      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2006, 04(05): pp.292-293-2
 • Jun Zhou, Ting Yu, Jinzi Bi, Xiaolei Zhu, Weibiao Chen
 •  
  Design and application of a laser beam alignment system based on the imaging properties of a multi-pass amplifier      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2006, 04(10): pp.601-604-4
 • Daizhong Liu, Fengnian Lv, Jinzhou Cao, Renfang Xu, Jianqiang Zhu, Dianyuan Fan, Jianbo Xiao, Xiaojun Zhou
 •  
  Pages:1 2 3 4 5  ...