2018-01-17 Welcome guest,  Sign In  |  Sign Up
Chin. Opt. Lett.
 Home    List of Issues    COL Column[Lasers and laser optics]      Year:1 J, 1 Hz lamp-pumped high-gain Nd: phosphate glass laser amplifier      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2017, 15(01): pp.011401
 • Chao Wang, Hui Wei, Jiangfeng Wang, Dajie Huang, Wei Fan, and Xuechun Li
 •  
  Watt-level high-power passively Q-switched laser based on a black phosphorus solution saturable absorber      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2017, 15(01): pp.011402
 • Xi Wang, Zhenfu Wang, Yonggang Wang, Lu Li, Guowen Yang, and Jinping Li
 •  
  Stable dual-wavelength erbium-doped fiber laser using novel fabricated side-polished arc-shaped fiber with deposited ZnO nanoparticles      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2017, 15(01): pp.011403
 • H. Ahmad, I. S. Amiri, A. Z. Zulkifli, H. Hassan, R. Safaei, and K. Thambiratnam
 •  
  Beat note analysis and spectral modulation of terahertz quantum cascade lasers with radio frequency injection      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2017, 15(01): pp.011404
 • Yonghao Zhu, Hua Li, Wenjian Wan, Li Gu, Tao Zhou, Stefano Barbieri, and Juncheng Cao
 •  
  Propagation of a filamentary femtosecond laser beam with high intensities at an air-solid interface      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2017, 15(02): pp.021401
 • Zuoye Liu, Yanghua Zhang, Jingjie Ding, Shaohua Sun, and Bitao Hu
 •  
  Intra-cavity round-trip loss measurement of all-solid-state single-frequency laser by introducing extra nonlinear loss      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2017, 15(02): pp.021402
 • Yongrui Guo, Huadong Lu, Qiwei Yin, and Jing Su
 •  
  Six 38.7 W pulses in a burst of pulse-burst picosecond 1064 nm laser system at 1 kHz      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2017, 15(02): pp.021403
 • Mingliang Long, Meng Chen, and Gang Li
 •  
  Experimental research of laser-induced periodic surface structures in a typical liquid by a femtosecond laser      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2017, 15(02): pp.021404
 • Youwang Hu, Haoming Yue, Ji’an Duan, Cong Wang, Jianying Zhou, Yunpeng Lu, Kai Yin, Xinran Dong, Wenyi Su, and Xiaoyan Sun
 •  
  Frequency-stabilized laser system at 1572 nm for space-borne CO2 detection LIDAR      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2017, 15(03): pp.031401
 • Juan Du, Yanguang Sun, Dijun Chen, Yongji Mu, Minjie Huang, Zhongguo Yang, Jiqiao Liu, Decang Bi, Xia Hou, and Weibiao Chen
 •  
  High power single-longitudinal-mode Ho3+:YVO4 unidirectional ring laser      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2017, 15(03): pp.031402
 • Jing Wu, Youlun Ju, Baoquan Yao, Tongyu Dai, Zhenguo Zhang, Xiaoming Duan, and Yuezhu Wang
 •  
  Pages:1 2 3 4 5  ... 
    Select All        Save selected articles as
  Copyright©2014 Chinese Optics Letters 沪ICP备05015387