2018-01-17 Welcome guest,  Sign In  |  Sign Up
Chin. Opt. Lett.
 Home  List of Issues   Issue 04 , Vol.03 , 2005
Performance of optical amplifier employing silica host magnesium-aluminum-germanium co-doped erbium-doped fiber         PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2005, 03(04): pp.187-187-
 • Yongjun Fu, Kai Zheng, Wei Jian, Shuisheng Jian
 •  


  Experimental study of nonlinear switching characteristics of conventional 2*2 fused tapered couplers         PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2005, 03(04): pp.190-190-
 • Feng Liu, Qing Ye, Aiping Luo, Jianrong Qiu, Congshan Zhu, Ronghui Qu, Zujie Fang
 •  


  High speed fiber-based clock enhancement of NRZ data         PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2005, 03(04): pp.193-193-
 • Tong Wu, Kun Qiu
 •  


  Performance of a distributed WR-OBS control architecture         PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2005, 03(04): pp.196-196-
 • Zhou Lan, Hongxiang Guo, Jian Wu, Jintong Lin
 •  


  A new prediction method at the edge of optical burst switching network         PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2005, 03(04): pp.199-199-
 • Zhicheng Sui, Qingji Zeng, Shilin Xiao
 •  


  Color fusion of SAR and FLIR images using a natural color transfer technique         PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2005, 03(04): pp.202-202-
 • Shaoyuan Sun*, Zhongliang Jing, Zhenhua Li, Gang Liu
 •  


  Improving linearity of position-sensitive detector using support vector machines         PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2005, 03(04): pp.205-205-
 • Meiying Ye
 •  


  High power all-solid-state quasi-continuous-wave tunable Ti:sapphire laser system         PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2005, 03(04): pp.208-208-
 • Lei Zou, Xin Ding, Yue Zou, Hongmei Ma, Wuqi Wen, Peng Wang, Jianquan Yao
 •  


  3.6-W cryogenic Tm,Ho:YLF laser pumped by fiber-coupled diodes module         PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2005, 03(04): pp.210-210-
 • Baoquan Yao, Youlun Ju, Yuezhu Wang, Wanjun He, Yufeng Li
 •  


  Stable single frequency Er-doped all-fiber ring laser with fiber Bragg grating Fabry-Perot filter         PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2005, 03(04): pp.212-212-
 • Changgui Lv, Zhuyuan Wang, Binfeng Yun, Yiping Cui
 •  


  The intensity distribution and thermal stability of InnoSlab laser         PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2005, 03(04): pp.215-215-
 • Ning Wang, Peng Shi, Yutian Lu
 •  


  Raman spectra of undoped and uranium doped CaF2 single crystals         PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2005, 03(04): pp.219-219-
 • Liangbi Su, Jun Xu, Weiqiao Yang, Xiongwei Jiang, Yongjun Dong
 •  


  The influence of OH groups on laser performance in phosphate glasses         PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2005, 03(04): pp.222-222-
 • Shunguang Li, Guosong Huang, Lei Wen, Gangfeng Yang
 •  


  High resolution mosaic image of capillaries in human retina by adaptive optics         PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2005, 03(04): pp.225-225-
 • Ning Ling, Yudong Zhang, Xuejun Rao, Cheng Wang, Yiyun Hu, Wenhan Jiang
 •  


  Discrete elliptic solitons in two-dimensional waveguide arrays         PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2005, 03(04): pp.227-227-
 • Fangwei Ye, Liangwei Dong, Jiandong Wang, Tian Cai, Yong-Ping Li
 •  


  Fifth-order attosecond polarization beats using twin color-locked noisy lights in cascade three-level system with Doppler-free approach         PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2005, 03(04): pp.230-230-
 • Jianping Song, Yu Feng, Chenli Gan, Long Li, Yuanyuan Li, Xiaojun Yu, Hao Ge, Ruiqiong Ma, Chuangshe Li, Xiangchen Zhang, Yanpeng Zhang, Keqing Lu
 •  


  All-optical multibit address recognition at 20 Gb/s based on TOAD         PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2005, 03(04): pp.234-234-
 • Yumei Yan, Jian Wu, Jintong Lin
 •  


  Investigation of switching-window in a gain-transparent UNI configuration         PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2005, 03(04): pp.237-237-
 • Lijun Li, Ming Chen, Ge Fan
 •  


  Constructing a universal set of quantum gates via probabilistic teleportation         PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2005, 03(04): pp.240-240-
 • Libing Chen, Hong Lu, Weicheng Chen
 •  


  Modified porous silica antireflective coatings with laser damage resistance for Ti:sapphire         PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2005, 03(04): pp.244-244-
 • Qiaoying Jia, Haiyuan Li, Ruijun Liu, Yongxing Tang, Zhonghong Jiang
 •  


  Design of anisotropic reflector with birefringent thin films         PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2005, 03(04): pp.247-247-
 • Jianguo Wang, Kui Yi, Jianda Shao, Zhengxiu Fan
 •  
    Select All        Save selected articles as
  Copyright©2014 Chinese Optics Letters 沪ICP备05015387